วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เว็บไซต์เกี่ยวกับวิธีสอนภาษาไทย

เว็บไซต์เกี่ยวกับวิธีสอนภาษาไทย

1.  สื่อการเรียนรู้ CAI ภาษาไทย คำในมาตราตัวสะกด คำควบกล้ำ อักษรนำ
2.   เอกสารแนะนำการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย http://www.kbyala.ac.th/web-thai/media-tep.htm
3.  วิธีสอนแบบอินเทอร์เน็ตภาษาไทย บทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย
4.   เพลง แม่ ก. กา สื่อภาษาไทย www.sahavicha.com/
5.   สื่อภาษาไทยล่าสุด. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
      การพัฒนาแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6.   สื่อภาษาไทยยอดนิยม สำนวน สุภาษิต หลักการอ่าน การเขียนรายงาน กาพย์ การพัฒนาแบบฝึก
     การอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย www.sema.go.th/view/thai
7.    สื่อภาษาไทย โดยใช้เทคนิค 5E http://www.kroobannok.com/34626
8.   เทคนิคการสอนภาษาไทย โดย อนงค์  เชื้อนนท์ http://www.vcharkarn.com/vteacher/4
9.   e-learning วิชาภาษาไทย แบบฝึกเขียน ก. ไก่  http://www.dekgeng.com/thai/korkai.html
10.   เทคนิคการสอนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ http://30wutani3.multiply.com/journal/item/4ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น